Skip til hoved indholdet
  Hjem Om os

Om os

Værdier, metoder og info.

Hos Tilbud til voksne med Udviklingshæmning i Høje-Taastrup Kommune, tror vi på, at alle mennesker har ressourcer og kompetencer, - også dem der har særlige udfordringer og behov. Vi arbejder udfra Social- og Arbejdsmarkedets 6 pejlemærker:

De 6 pejlemærker:

 • Vi bruger borgerens ønsker som motor
 • Vi tror på at borgeren lykkes
 • Vi ved at lønnet beskæftigelse virker som hovedvej
 • Vi finder den rette indsats før vi vælger paragraffen
 • Vi viser borgeren vej til fællesskaber
 • Vi går efter at få mest værdi samlet og på sigt

 

Hvis du er voksen med udviklingshæmning i Høje-Taastrup Kommune og har brug for praktisk og/eller social støtte i hverdagen, ønsker vi at støtte dig til at udvikle dine ressourcer og kompetencer i det omfang, det er muligt. Målet er, at du derved bliver så selvforsørgende som muligt, opnår mest mulig egenmestring og kan deltage i samfundets fællesskaber.

Udgangspunktet for vores indsats er samarbejdet mellem dig og medarbejderne, og indsatsen tager altid udgangspunkt i din aktuelle situation.

Hos Tilbud til voksne med udviklingshæmning har vi tilbud om STRAX-hjælp fra Strax-huset, og vi arbejder blandt andet med metoderne KRAP og Åben dialog.  Vi arbejder ud fra en recovery- og rehabiliterende tilgang og med 6 faglige sigtelinjer.  Alle disse tilgange og metoder, kan du se beskrevet nederst på denne side.

Social- og Arbejdsmarkedscentret i Høje-Taastrup Kommune arbejder målrettet med at sikre økonomisk balance og faglig udvikling på socialområdet for voksne.  Dette arbejde uddybes i en Socialstrategi for voksne med særlige behov.

Læs mere her:

Socialstrategi for voksne med særlige behov 2023-2026

Tilbud til voksne med udviklingshæmning består af:

4 bomiljøer

Læs mere om bomiljøerne her

Fristedet

Læs mere om Fristedet her

Støttecentret og SPIR

Læs mere om Støttecentret og SPIR her

 

Mere om os

Kommunerne i Danmark har igennem flere år været i gang med en omstillingsproces af indsatserne i forhold til mennesker med psykiske vanskeligheder. Fokus er på at udvikle en praksis, der understøtter den enkeltes recoveryproces og som undgår at fastholde mennesker i afhængighed af professionelle støttesystemer.

Recovery handler om at komme sig fra psykiske vanskeligheder og overvinde de sociale følgevirkninger, det kan medføre for mange af de borgere, som får alvorlige psykiske vanskeligheder.

En ofte anvendt definition af recovery er, at det er:

”en dybt personlig, unik forandringsproces med hensyn til ens holdninger, værdier og mål, færdigheder og/eller roller. Det er en måde at leve et tilfredsstillende liv på præget af håb og aktiv medvirken selv med de begrænsninger, der er forårsaget af sygdom. Recovery indebærer udvikling af ny mening og nyt formål i ens liv” (William Anthony, Boston Universitet, 1993).

I nyere engelsk forskning om recovery lægges der vægt på, at:
”recovery handler om at skabe sig et meningsfuldt og tilfredsstillende liv, sådan som personerne selv definerer det, med eller uden symptomer og problemer, som kan komme og gå” (Mike Slade m.fl., ImRoc, 2008). 

Fælles for de to definitoner er deres fokus på den enkeltes proces frem mod et personligt defineret godt liv.

Læs mere ved at søge på Recovery-orienteret rehabilitering på Socialstyrelsens vidensportal her:
https://social.dk/

 1. Vi arbejder med afsæt i borgeren kompetencer, ressourcer og motivation. Borgerens aktive deltagelse, selvbestemmelse og selvstændighed understøttes, så borgeren i videst muligt omfang kan leve et liv på egne præmisser.
 2. Vi sætter klare tidsafgrænsede mål for indsatserne, dokumenterer og følger løbende op på effekten .
 3. Vi arbejder så vidt muligt med vidensbaserede og omkostningseffektive metoder
 4. Vi arbejder med helhedsorienterede løsninger for borgeren på tværs af centre i kommunen og i samarbejde med øvrige aktører omkring borgeren.
 5. Vi arbejder for inklusion og samspil med lokalsamfundet og frivillige. Borgere støttes i at udvikle og fastholde netværk og indgå i almene fællesskaber i lokalsamfundet.
 6. Den enkelte borgers behov tilgodeses med anvendelse af færrest mulige ressourcer.

På nogle af vores enheder arbejder vi med KRAP, der er en tilgang, hvor nøgleordene er trivsel, relationer, ressourcer og glæde. At arbejde med KRAP betyder, at vi har en nysgerrig og undrende tilgang til det pædagogiske arbejde, hvor vi i samarbejde med beboerne får undersøgt, hvad der er vigtigt for lige præcis dem, i deres liv.

KRAP står for Kognitiv Ressourcefokuseret Anerkendende Pædagogik og tager sit afsæt i de kognitive behandlingsformer og i det ressourcefokuserede menneskesyn. KRAP er bl.a. udviklet af psykolog Lene Mettner fra psykologcentret i Skive/Viborg, der også har planlagt undervisningen for medarbejderne på Førgaard Allé. Redskaberne i KRAP lægger op til at både medarbejdere og beboere fokuserer på det positive, på det enkelte menneskes ressourcer, og på det der virker for den enkelte for herigennem at skabe forandring. Både beboere og medarbejdere er meget begejstrede for KRAP og bruger tilgangen i deres daglige samarbejde.

Du kan læse mere om KRAP på psykologcentrets hjemmeside

Find alle Høje-Taastrup kommunes jobopslag her

Ledige stillinger

 

Høje-Taastrup Kommune

Rådhusstræde 1

2630 Taastrup

Solsortevej 9B, 2630 Taastrup

Telefon: 43 35 43 00

E-mail: socialomraadetforvoksne@htk.dk

Angiv ikke personfølsomme oplysninger i mails. Skriv til os med sikker post

Telefon: 43 35 21 90 / 92 43 65 82

Læs mere om STRAX-huset